Vào thời điểm t, ly độ của A là - 3 cm, ly độ của B là - Vật lý 12

Vật lý 12.Trên một phương truyền sóng, truyền từ A đến B. Phương trình dao động tại A là uA= 6cos(ωt +π/3 ) (cm), tại B là uB = 6cosωt (cm). Vào thời điểm t, ly độ của A là - 3 cm, ly độ của B là. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 12 Chương 2 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 21
Trắc nghiệm Khó

Trên một phương truyền sóng, truyền từ A đến B. Phương trình dao động tại A là uA=6cos(ωt+π3) cm , tại B là uB=6cos(ωt) cm. Vào thời điểm t, ly độ của A là - 3 cm, ly độ của B là:

-6 cm

6 cm

33 cm

-33 cmAdvertisement

Các bài giảng liên quan Vào thời điểm t, ly độ của A là - 3 cm, ly độ của B là - Vật lý 12

TỔNG QUAN VỀ SÓNG CƠ HỌC - NHỮNG ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN

6247347   16/10/2021

Trong bài giảng này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Sóng cơ học và các định nghĩa cơ bản. Hướng dẫn chi tiết

Các công thức liên quan


uM=Acosωt+φ±2πxλ=Acos2πtT+φ2π±xλ   t>xvv=hê sô thê sô x

uO=Acosωt+φ

- : Sóng truyền từ O đến M chiều dương

+:Sóng truyền từ M đến O chiều âm

A: Biên độ dao động cm

ω: Tần số góc của dao động sóng rad/s

x: Vị trí M so với O cm

λ: Bước sóng cm

t>xv có ý nghĩa là thời gian ta xét trạng thái dao động tại M phải lớn thời gian sóng truyền tới M.


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


f

Tần số dao động của sóng cơ là số dao động mà sóng cơ thực hiện trong 1 s

Đơn vị: Hz


Xem thêm

λ

Bước sóng là  khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha hay khoảng cách giữa hai đỉnh sóng, hoặc tổng quát là giữa hai cấu trúc lặp lại của sóng, tại một thời điểm nhất định.

Đơn vị :m


Xem thêm

uM

Li độ của dao động sóng cơ phụ thuộc vào thời gian , vị trí so với nguồn phát

uM=Acosωt+φ±2πxλ cm

M là vị trí đang xét


Xem thêm

xM

Vị trí so với nguồn sóng là khoảng cách từ nguồn sóng đến điểm đang xét.


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 21 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Trên một phương truyền sóng, sóng truyền từ A đến B. Vào thời t thấy ly độ của B=4cm, hỏi ly độ của A là bao nhiêu? - Vật lý 12

Trên một phương truyền sóng, sóng truyền từ A đến B. Phương trình dao động tại A là uA=8cos(ωt) (cm), tại B là uB=8cos(ωt-2π3) (cm). Vào thời t thấy ly độ của B=4cm , ly độ của A là:

Trắc nghiệm Khó

Phương trình sóng tại điểm M cách O một đoạn 2,4cm là.- Vật lý 12

Trên sợi dây OA, đầu A cố định và đầu O dao động điều hoà có phương trình uO= 5cos(5πt) (cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là 24 cm/s và giả sử trong quá trình truyền sóng biên độ sóng không đổi. Phương trình sóng tại điểm M cách O một đoạn 2,4 cm là:

Trắc nghiệm Trung bình

Một sóng ngang được mô tả bởi phương trình  u= Acosπ(0,02x – 2t) trong đó x, y được đo bằng cm và t đo bằng s - Vật lý 12

Một sóng ngang được mô tả bởi phương trình u = Acosπ(0,02x – 2t) trong đó x, y được đo bằng cm và t đo bằng s. Bước sóng đo bằng cm là:

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Phương trình sóng của một điểm M nằm trên phương Ox cách nguồn sóng một khoảng d là - Vật lý 12

Giả sử tại nguồn O có sóng dao động theo phương trình: uO=Acosωt . Sóng này truyền dọc theo trục Ox với tốc độ v, bước sóng là λ. Phương trình sóng của một điểm M nằm trên phương Ox cách nguồn sóng một khoảng d là:

Trắc nghiệm Dễ

Phương trình sóng tại một điểm N nằm trước O và cách O một đoạn 10cm là?- Vật lý 12

Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với tốc độ 40 cm/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền đó là uO = 2cos2πt (cm). Phương trình sóng tại một điểm N nằm trước O và cách O một đoạn 10 cm là?

Trắc nghiệm Trung bình

Tốc độ truyền sóng biết phương trình sóng cơ lan truyền trong môi trường vật chất tại một điểm cách nguồn x(m) - Vật lý 12

Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường vật chất tại một điểm cách nguồn x (m) có phương trình sóng u=4cos(π3t-2π3x) (m). Tốc độ trong môi trường đó có giá trị:

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…