Tính chất dao động tại các điểm trên dây có sóng dừng. -Vật lý 12.

Vật lý 12. Sóng dừng. Tìm tính chất dao động của điểm trên dây có sóng dừng. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 12 Chương 2 Bài 3 Vấn đề 3 Câu 38
Trắc nghiệm Trung bình

Một sợi dây đã được kéo căng dài 2L, có các đầu M và N cố định. Sợi dây được kích thích để tạo sóng dừng trên nó sao cho, ngoài hai điểm đầu thì chỉ có điểm chính giữa G của sợi dây là nút sóng, A và B là hai điểm trên sợi dây, nằm hai bên điểm G và cách G một đoạn x (x < L) như nhau. Dao động tại các điểm A và B sẽ:

Có biên độ bằng nhau và cùng pha

Có biên độ khác nhau và cùng pha

Có biên độ khác nhau và ngược pha nhau

Có biên độ bằng nhau và  ngược pha nhauAdvertisement

Các công thức liên quan


Phương trình sóng dừng tại M khi 2 đầu cố định

uM=2Acos2πdλ+π2cosωt+φ-π2-2πlλ

hinh-anh-phuong-trinh-song-dung-tai-m-khi-2-dau-co-dinh-vat-ly-12-654-0

CM=x ,x=l-d

Sóng tới truyền tới M: 

uCM=Acosωt+φ-2πl-dλ uCB=Acosωt+φ-2πlλ , uCM=Acosωt+φ-2π(l+d)λ-π

uM=uCM+uBM=2Acos2πdλ+π2cosωt+φ-π2-2πlλ=2Acos2πdλ+π2cosωt+φ-π2-2πlλ

Hai điểm đối xứng qua bụng cùng pha , qua nút thì ngược pha

Với l là chiều dài dây, d là khoảng cách từ M đến nút


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


f

Tần số dao động của sóng cơ là số dao động mà sóng cơ thực hiện trong 1 s

Đơn vị: Hz


Xem thêm

λ

Bước sóng là  khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha hay khoảng cách giữa hai đỉnh sóng, hoặc tổng quát là giữa hai cấu trúc lặp lại của sóng, tại một thời điểm nhất định.

Đơn vị :m


Xem thêm

uM

Li độ của dao động sóng cơ phụ thuộc vào thời gian , vị trí so với nguồn phát

uM=Acosωt+φ±2πxλ cm

M là vị trí đang xét


Xem thêm

AM

Biên độ của sóng cơ tại mỗi điểm không phụ thuộc vào vị trí so với nguồn phát .

Đơn vị :m


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 4 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Tính chất dao động của phần tử vật chất ở hai bó sóng gần nhau? -Vật lý 12.

Trên phương x’0x có sóng dừng được hình thành, phần tử vật chất tại hai điểm bụng gần nhau nhất sẽ dao động:

Trắc nghiệm Trung bình

Phương trình dao động tổng hợp tại điểm M cách B 0,5 cm là:- Vật lý 12

Tạo sóng ngang trên một sợi dây AB=0,3 m căng nằm ngang, với chu kì 0,02 s, biên độ 2 mm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1,5 m/s. Sóng lan truyền từ đầu A cố định đến đầu B cố định rồi phản xạ về A. Chọn sóng tới B có dạng uB=Acosωt. Phương trình dao động tổng hợp tại điểm M cách B 0,5 cm là:

Trắc nghiệm Trung bình

Một sóng dừng trên một sợi dây được mô tả bởi phương trình u=4cos(πx/4+π/2)cos(20πt-π/2) , trong đó x đo bằng cm và t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng dọc theo dây là:- Vật lý 12

Một sóng dừng trên một sợi dây được mô tả bởi phương trình u=4cos(πx4+π2)cos(20πt-π2)(cm), trong đó x đo bằng cm và t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng dọc theo dây là:

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Phương trình sóng dừng trên dây đàn hồi căng ngang có dạng u=4cos5πd/12cos(100πt-π/4) cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là- Vật lý 12

Phương trình sóng dừng trên dây đàn hồi căng ngang có dạng u=4cos5πd12cos(100πt-π4) cm. Với d(cm) là khoảng cách từ điểm khảo sát đến nguồn dao động. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Khó
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…