Advertisement
 Xem tất cả

Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa li độ, vận tốc, gia tốc là đúng?

Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa li độ, vận tốc, gia tốc là đúng? Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 84
Trắc nghiệm Dễ

Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa li độ, vận tốc, gia tốc là đúng? 

Trong dao động điều hòa vận tốc và li độ luôn cùng chiều. 

Trong dao động điều hòa vận tốc và li độ luôn ngược chiều. 

Trong dao động điều hòa gia tốc và li độ luôn ngược chiều. 

Trong dao động điều hòa gia tốc và li độ luôn cùng chiều. Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement