Câu hỏi liên quan Điện thế tại một điểm trong điện trường.

Tất cả các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận liên quan tới Điện thế tại một điểm trong điện trường.

Advertisement

3 kết quả được tìm thấy

Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 - Bạn hãy kéo đến cuối để chuyển trang

Tính điện thế tại điểm M. Biết thế năng của electron tại điểm M là -3,2.10-9 J.

Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là −3,2.10-19 J. Điện thế tại điểm M là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đơn vị của điện thế là

Đơn vị của điện thế là

 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

M và N là hai điểm trong điện trường của Q với OM = 10 cm và ON = 20 cm. Chỉ ra bất đẳng thức đứng.

Q là một điện tích điểm âm đặt tại điểm O. M và N là hai điểm nằm trong điện trường của Q với OM = 10cm và ON = 20cm. Chỉ ra bất đẳng thức đúng.

 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết