Tải Lại Trang

Câu hỏi liên quan Công thức tính biên độ pha dao động tổng hợp ở các trường hợp đặc biệt - vật lý 12

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Công thức tính biên độ pha dao động tổng hợp ở các trường hợp đặc biệt - vật lý 12


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Năng lượng dao động của vật đạt cực đại khi biên độ A2 có giá trị là

Một vật có khối lượng không đổi thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình dao động lần lượt là x1=10cos(2πt+φ1)cm và x2=A2cos(2πt-π/2)cm. Dao động tổng hợp có phương trình là x=Acos(2πt-π/3)cm. Để năng lượng dao động của vật đạt cực đại thì biên độ dao động A2 có giá trị là

Trắc nghiệm Khó
Advertisement

Tìm phát biểu đúng cho hai dao động điều hào cùng phương, cùng tần số, lần lượt có phương trình x1= 3cos(20πt +π/3) và x2 = 4cos(20πt -8π/3)

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, lần lượt có phương trình: x1=3cos(20πt+π/3) cm và x2=4cos(20πt-8π/3) cm. Chọn phát biểu nào sau đây là đúng 

Trắc nghiệm Dễ

Xác định độ lệch phase của dao động điều hòa khi biết biên độ tổng hợp.

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có các biên độ thành phần lần lượt là 3cm, 7cm. Biên độ dao động tổng hợp là 4cm. Chọn kết luận đúng

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Xác định biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ 2 cm

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ 2 cm, lệch pha nhau một góc là 1200. Biên độ dao động tổng hợp bằng 

Trắc nghiệm Dễ

Dao động x1 sớm pha hơn dao động x2 là

Cho hai dao động điều hoà có phương trình: x1=A1cos(ωt+π/3) cm và x2=A2sin(ωt+π/6) cm. Chọn kết luận đúng

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…