Advertisement
 Tải Lại Trang

Câu hỏi liên quan Trong giây đầu tiên vật đi qua vị trí N có x = 1cm mấy lần. Dao động điều hòa. Vật lý 12.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Trong giây đầu tiên vật đi qua vị trí N có x = 1cm mấy lần. Dao động điều hòa. Vật lý 12.


 Quay lại Làm bài tập
Advertisement

Trong giây đầu tiên vật đi qua vị trí N có x = 1cm mấy lần. Dao động điều hòa. Vật lý 12.

Một vật dao động theo phương trình x = 3cos(5πt - 2π/3) +1(cm). Trong giây đầu tiên vật đi qua vị trí N có x = 1cm mấy lần ?

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Xác định số lần vật qua vị trí cân bằng từ thời điểm 2,2 s đến 2,9 s.

Một chất điểm dao động điều hoà có vận tốc bằng không tại hai thời điểm liên tiếp là t1 = 2,2 (s) và t2= 2,9 (s). Tính từ thời điểm ban đầu ( t0 = 0 s) đến thời điểm t2 chất điểm đã đi qua vị trí cân bằng

Trắc nghiệm Trung bình

Sau 8/3s tính từ thời điểm ban đầu, vật qua vị trí có li độ x = -1cm bao nhiêu lần ?

Cho dao động điều hoà có phương trình dao động: x=4cos(8π+π3) (cm) trong đó, t đo bằng s. Sau 8/3s  tính từ thời điểm ban đầu, vật qua vị trí có li độ x = -1cm bao nhiêu lần ?

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan