Advertisement
 Xem tất cả

Biên độ dao động của vật

Xác định biên độ dao động điều hòa


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 4
Trắc nghiệm Khó

Một vật dao động điều hòa với ω = 5 (rad/s). Khi vật qua vị trí có x = 5cm thì nó có tốc độ 25(cm/s). Biên độ dao động của vật là bao nhiêu?

5,24 cm

52 cm

53 cm

10 cmAdvertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan