Số mol - Vật lý 10 

Vật lý 10 các công thức tính số mol. Hướng dẫn chi tiết.


Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Số mol - Vật lý 10

n

 

Đơn vị tính: mol

Advertisement

Các công thức liên quan


n=mM=22,4Vdktc

 

Chú thích:

n: số mol chất (mol).

m: khối lượng chất (g).

M: khối lượng 1 mol chất (g).

V: thế tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn (l)

 


Xem thêm

n=p.VR.T

 

Chú thích:

n: số mol chất (mol).

V: thế tích khí (l).

R: hằng số các khí 8,31 (J/mol.K).

p: áp suất của chất khí (Pa)

T: nhiệt độ (Ko).


Xem thêm

N=n.NA

 

Chú thích:

N: số phân tử (ht).

n: số mol (mol).

NA: hằng số Avogadro - 6,02.1023 (mol-1)


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


NA

 

Giá trị: NA=6,02.1023(mol-1)


Xem thêm

N

 

Đơn vị tính: hạt


Xem thêm

T

Đơn vị tính: K


Xem thêm

R

 

Khái niệm: R là một hằng số. Giá trị của R là nư nhau với mọi chất khí. Vì vậy R được gọi là hằng sô các khí.

 

Giá trị: thường được lấy giá trị bằng 8,31(J/mol.K)


Xem thêm

V

 

Đơn vị tính: l


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 0 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…